Επικοινωνήστε μαζί μας

Παγκύπριος Οδοντιατρικός Σύλλογος

Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 1,
Έγκωμη Business Center,
ΜΠΛΟΚ Β, Γρ. 205, 2414 ΕΓΚΩΜΗ
Τ.Κ 27898, 2434 – Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

T. +357 22819819, Φ. +357 22819815

W. www.dental.org.cy

E. cda@cytanet.com.cy
E. info@dental.org.cy

Terms of use

1. Terms / Όροι

By accessing this web site, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this web site are protected by applicable copyright and trade mark law.

Με την είσοδο σας στην ιστοσελίδα συμφωνείτε, με τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από τους όρους και τις συνθήκες χρήσης, με τους νόμους και κανονισμούς  και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνος για την εφαρμογή των όποιων τοπικών νόμων. Αν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, τότε δεν έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε ή να επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χρήσης.
 

2. Use License / Άδεια Χρήσης
 
Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on Π.Ο.Σ's web site for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:
modify or copy the materials;
use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
attempt to decompile or reverse engineer any software contained on Π.Ο.Σ's web site;
remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
transfer the materials to another person or "mirror" the materials on any other server.
This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Π.Ο.Σ at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

Άδεια, χορηγείται για προσωρινή, προσωπική χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας του Π.Ο.Σ. Σύμφωνα με αυτή την άδεια, δεν έχετε δικαίωμα να:
Τροποποιείτε ή αντιγράφετε το υλικό της ιστοσελίδας,
Τροποιείτε οποιοδήποτε λογισμικό υπάρχει στην ιστοσελίδα
Αφαιρείτε τα πνευματικά δικαιώματα από το υλικό της ιστοσελίδας
Μεταφέρετε το περιεχόμενο σε άλλο άτομο ή άλλο διαμετακομιστή
Η άδεια αυτή τερματίζεται από τον Π.Ο.Σ. σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους πιο πάνω όρους
Σε τέτοια περίπτωση, πρέπει να καταστρέψετε όποιο υλικό έχετε κατεβάσει ή εκτυπώσει από την ιστοσελίδα


3. Disclaimer / Αποποποίηση Ευθυνών
 
The materials on Π.Ο.Σ's web site are provided "as is". Π.Ο.Σ makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, Π.Ο.Σ does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

Το υλικό στην ιστοσελίδα του Π.Ο.Σ., παρέχεται "ως έχει". Ο Π.Ο.Σ. δεν εγγυάται, εκφράζει και δια του παρόντος, αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, περιλαμβαννομένων χωρίς περιορισμούς, τις εγγυήσεις περι εμπορευσιμότητας προς συγκεκριμένο σκοπό. Περετέρω, ο Π.Ο.Σ. δεν εγγυάται την ακρίβεια και αξιοπιστία στην χρήση υλικών ώς εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ή σε ιστοσελίδες που συνδέονται με την ιστοσελίδα του Π.Ο.Σ. 


4. Limitations / Περιορισμοί
 
In no event shall Π.Ο.Σ or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption,) arising out of the use or inability to use the materials on Π.Ο.Σ's Internet site, even if Π.Ο.Σ or a Π.Ο.Σ authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

Σε καμία περίπτωση, ο Π.Ο.Σ., ή οι εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται, δεν έχουν ευθύνη για όποια καταστροφή - ζημιά, προκύπτει από την χρήση της ιστοσελίδας του Π.Ο.Σ. Επειδή κάποιες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε εγγυήσεις ή περιορισμούς σε ευθύνη  για επακόλουθη ή τυχαία καταστροφή, αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να μην έχουν συνέπειες σε εσάς
 

5. Revisions and Errata / Αναθεωρήσεις
 
The materials appearing on Π.Ο.Σ's web site could include technical, typographical, or photographic errors. Π.Ο.Σ does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. Π.Ο.Σ may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. Π.Ο.Σ does not, however, make any commitment to update the materials.

Το υλικό που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Π.Ο.Σ., μπορεί να περιέχει τεχνικά, τυπογραφικά και φωτογραφικά λάθη. Ο Π.Ο.Σ. δεν εγγυάται ότι όλο το υλικό στην ιστοσελίδα είναι ακριβές, πλήρες και έγγυρο. Ο Π.Ο.Σ. μπορέι να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Ο Π.Ο.Σ. όμως δεν δεσμεύεται να ανανεώνει το υλικό της ιστοσελίδας του.

 
6. Links / Συνδέσμοι
 
Π.Ο.Σ has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by Π.Ο.Σ of the site. Use of any such linked web site is at the user's own risk.
 
Ο Π.Ο.Σ. δέν έχει ελέξει τις ιστοσελίδες για τις οποίες έχει συνδέσμους στην ιστοσελίδα του και δεν έχει ευθύνη για το περιεχόμενο τους. Η ύπαρξη συνδέσμου, δεν συνεπάγεται την υποστήριξη του από τον Π.Ο.Σ. Η χρήση συνδεδεμένης ιστοσελίδας, είναι στην ευθύνη του χρήστη.


7. Site Terms of Use Modifications / Τροποίηση στους όρους χρήσης
 
Π.Ο.Σ may revise these terms of use for its web site at any time without notice. By using this web site you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.
 
Ο Π.Ο.Σ. μπορεί να τροποιήσει τους ορους χρήσης της ιστοσελίδας ανα πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Με την χρήση της ιστοσελίδας συμφωνείτε με τους παρόντες όρους.


8. Governing Law / Νόμοι του κράτους
 
Any claim relating to Π.Ο.Σ's web site shall be governed by the laws of Cyprus without regard to its conflict of law provisions.
 
Όποια απαίτηση σε σχέση με την ιστοσελίδα του Π.Ο.Σ., πρέπει να καλύπτεται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την σύγκρουση νομικών διατάξεων


9. Refund and Cancellation policy / Πολιτική επιστροφών χρημάτων και ακυρώσεων

Please, have in mind that all payments are final. Π.Ο.Σ., does not issue refunds of payments.

Ο Π.Ο.Σ. δεν επιστρέφει χρήματα για πληρωμές που έχουν γίνει


10. Link and Advertise policy / Πολιτική συνδέσμων και διαφημήσεων

By linking to other Advertise or not Web Sites, Π.Ο.Σ., does not endorse the policies or practices of, or oppinions expressed on, those sites, nor does the Π.Ο.Σ. make any representations or warranties with respect to the accurancy of any items or claims contained therein. 

Με τις συνδέσεις σε διαφημιζόμενες ή μη ιστοσελίδες, δεν σημαίνει ότι ο Π.Ο.Σ. συμμερίζεται και υποστηρίζει τις τεχνικές, πληροφορίες ή απόψεις που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες αυτές. Ούτε ότι εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παγκύπριος Οδοντιατρικός Σύλλογος
 Tel. +357 22819819
Cyprus Dental Association
 
Γραφείο 205 - Block B
Engomi Business Center
Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 1
Έγκωμη
2414 Λευκωσία
Κύπρος 
Fax. +357 22819815
Office 205 - Block B
Engomi Business Center
1, 28th, October Avenue
Engomi
2414 Nicosia
Cyprus   
 
info@dental.org.cy
    cda@cytanet.com.cy


 
Ακολουθήστε μας σε κοινωνικά δίκτυα: